top of page

ללמד ולחשוב את התמונה גדולה בשעת משבר - מאמר

אנחנו חיים ביקום בן פחות מ-14 מיליארד שנים, על כוכב לכת שנוצרו בו בצירוף מקרים ממוזל תנאים ליצירת חיים, וכן - אנחנו תוצר של התפתחות אבולוצינית הדרגתית. במערכת החינוך בישראל, סיפור המוצא של היקום ושל האדם לא מסופר באופן רציף וברור. דווקא בזמן משבר, לימוד "היסטוריה גדולה" יכול להוות מרחב בו התלמיד יכול לבצע רפלקציה עמוקה על זמננו ועל תמונת העתיד האפשרית לבני האדם בכלל ובאזורנו בפרט.


מאמר קצר שהתפרסם ב"תחנת רוח" - מרכז ללימודי רוח וחברה של מנהל חינוך בתל אביב - יפו
Comments


bottom of page